ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (disclaimer)

Το www.ypeythini-dilosi.eu είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος ο οποίος παρέχει έντυπα (υπεύθυνη δήλωση, απλή αίτηση και εξουσιοδότηση) σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση από τους πολίτες. Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα παρέχονται ως έχουν και ως εκ τούτου ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές, λανθασμένες πληροφορίες ή παραλήψεις.

Το www.ypeythini-dilosi.eu παρέχει μόνο πληροφορίες και ψηφιακά έντυπα και δεν αποτελεί μέρος ή μέλος ούτε σχετίζεται με κανένα από τους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς που αναφέρονται στον ιστότοπο.

Το www.ypeythini-dilosi.eu χρησιμοποιεί cookies για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας (στατιστικούς σκοπούς) και την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Ο παρόν ιστότοπος περιέχει διαφημίσεις και προβολή υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τον ιστότοπο ούτε έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτό. Ως εκ τούτου, δε φέρουμε καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: Ο παρόν ιστότοπος περιέχει συνδέσμους μέσω των οποίων παρέχεται απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβουμε και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχουμε καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του ιστότοπου, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες / πληροφορίες που παρέχονται.

Το υλικό του ιστότοπου είναι διαθέσιμο υπό την άδεια Creative Commons Attribution/Share-Alike.

Σχετική νομοθεσία:

  • Νόμος 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75/1986):

    Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (Ν 1599/1986, Άρθρο 8).

    Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1276/2002):

    Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Free Web Hosting