Υπεύθυνη δήλωση

Η υπεύθυνη δήλωση είναι δήλωση προς δημόσια αρχή για κάποιο γεγονός ή στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Με τη δήλωση αυτή το γεγονός ή το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σε διάφορες μορφές για χειρόγραφη ή ηλεκτρονική συμπλήρωση, από τους παρακάτω συνδέσμους:

Υπεύθυνη δήλωση (μια σελίδα)

Υπεύθυνη δήλωση - Μία σελίδα

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μιας σελίδας σε μορφή:

Υπεύθυνη δήλωση (δύο σελίδες)

Υπεύθυνη δήλωση - Δύο σελίδες

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση δύο σελίδων σε μορφή:

Υπεύθυνη δήλωση - ηλεκτρονική συμπλήρωση

Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, συμπληρώστε το σε μορφή ηλεκτρονικής φόρμας και στη συνέχεια εκτυπώστε το ή αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση:

Σχετική νομοθεσία:

  • Νόμος 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75/1986):

    Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (Ν 1599/1986, Άρθρο 8).

    Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1276/2002):

    Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Free Web Hosting